WMB Budownictwo to firma zajmująca się nie tylko realizowaniem inwestycji budowlanych w naturze ale również dokładamy należytej staranności by wyręczyć inwestora w trudnych sprawach związanych z nadzorem nad procesem technologicznym, w dokonywaniu sprawdzenia i odbiorów robót budowlanych czy uczestnictwie w próbach i odbiorach technicznych instalacji. Zapewniając kompleksowe podejście do procesu budowlanego zapewniamy wiedzę i wykształcenie techniczne pracowników firmy do kierowania robotami budowlanymi i sprawowania nadzoru technicznego oraz kierowników i inspektorów posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Nasi inspektorzy dokonują*:

  • sprawdzenia i odbioru robót budowlanych,
  • uczestniczą w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych,
  • reprezentują inwestora i dbają o jego interes w trakcie realizacji budowy.

Nasi kierownicy budowy**:

  • przygotowują dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego,
  • czuwają nad właściwą realizacją procesu budowlanego,
  • zgłaszają obiekt budowlany do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy,
  • uczestniczą w czynnościach odbioru zapewniając usunięcie stwierdzonych wad,
  • przygotowują i biorą udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazują je do użytkowania.
  • przekazują inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku w terenu budowy.

*zgodnie z art. 25 pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane
**zgodnie z art. 22 pkt.8 i 9 Ustawy Prawo Budowlane

Jesteś zainteresowany współpracą z nami?